• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator dla rodziców

Zarządzenie wewnętrzne Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach z dnia 24.02.2016 r.

 § 1

W związku z art.39 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam wprowadzenie

ZASAD  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY I  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W GŁUCHOŁAZACH   

NA ROK  SZKOLNY 2016/2017 ( załącznik do zarządzenia)

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia.

ZASADY  REKRUTACJI  UCZNIÓW  DO KLASY I   PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 2 W GŁUCHOŁAZACH  NA ROK  SZKOLNY 202016/2017

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942).

1. Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 przyjmuje się dzieci:

a).   urodzone w 2009 r.;

b) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które         w 2016 r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną. Jeżeli dziecko uczęszczało do przedszkola, nie wymagana jest opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor.

3. Do klasy pierwszej przyjmuje się:

a) z urzędu  - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły                                                                                
b) na wniosek rodziców/prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem    
szkoły, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami i warunkami organizacyjnymi.        

4. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania   rekrutacyjnego.  

5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

6. Nabór dzieci spoza obwodu odbywa się na podstawie następujących kryteriów:                  

kryteria ustawowe: (wartość punktowa – 1 pkt.)

1) )uczeń, którego rodzeństwo uczęszcza do PSP 2

2) uczeń , który obowiązek wychowania przedszkolnego realizował w przedszkolu należącym do obwodu szkoły

3) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły

4) wielodzietność rodziny kandydata ( 3 dzieci i więcej)

5) niepełnosprawność w rodzinie

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

8) dzieci pracowników szkoły

7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły.

8.Oddziałyklasowe tworzy się biorąc pod uwagę:                                                                                              
    
- liczebność oddziałów - do 25 uczniów, z zastrzeżeniem, iż szkoła pozostawia rezerwę wolnych miejsc uwzględniając ruch uczniów w ciągu roku szkolnego                                                                                                                                                                                                                    
     - rok i miesiąc urodzenia dziecka                                                                                                                          
     -
inne wskazania

 9. Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się według następującego harmonogramu  
       a) zapisy dzieci do szkoły –
od 1 marca -  do 31 marca 2016r
       b)
postępowanie rekrutacyjne   – do 30 kwietnia                                                                                                
      
c) podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego – do 13 maja                                                                                  
       d) ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych do poszczególnych klas – do 31 maja

10. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy
     kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska.
     Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach.

11. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji można
     wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

12. Rodzic może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Dyrektor rozpatruje odwołania w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające. Postępowanie uzupełniające powinno się zakończyć do końca sierpnia.

14. Wymagana dokumentacja:                                                                                                                    
- dzieci zamieszkałe w rejonie PSP nr 2 - Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

15. W przypadku podjęcia nauki szkolnej przez ucznia w innym obwodzie rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez dziecko obowiązku szkolnego.                                                              

16.  Rozpoczęcie nauki szkolnej może być odroczone na podstawie odrębnych przepisów.

                                                                                        KOMISJA REKRUTACYJNA

 1. mgr Stanisław Wołochowski – wicedyrektor szkoły
 2. mgr Elżbieta Bekier – pedagog szkolny
 3. mgr Iwona Duszeńko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube