• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Informator dla rodziców

 

 

............................................................

( pieczęć szkoły )

Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub prawni  opiekunowie

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  DO KLASY „I”

 

do Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach

1. DANE OSOBOWE DZIECKA

1.

Imię (imiona) i nazwisko

 

2.

Data i miejsce urodzenia

 

3.

Adres zamieszkania

 

4.

Adres zameldowania

 

5.

Nr PESEL

 

6.

Obywatelstwo

 

2. SYTUACJA RODZINNA DZIECKA : pełna, niepełna, zastępcza ( właściwe   podkreślić )

a ) informacja o ograniczeniu praw rodzicielskich ...............................................

............................................................................................................................

3. DANE OSOBOWE RODZICÓW  /  PRAWNYCH OPIEKUNÓW

 

MATKA

OJCIEC

OPIEKUN PRAWNY

Imię i nazwisko

     

Adres zamieszkania

 

 

 

Miejsce pracy (nazwa i adres)

 

 

 

Nr telefonu

 

 

 

Godziny pracy

 

 

 

 

4. INNE INFORMACJE O DZIECKU

Numer przedszkola, do którego dziecko uczęszczało:

……………………………………………………………………………………………….

 

Informacje o stanie zdrowia dziecka ( stałe choroby, wady rozwojowe, alergie, diety itp. ) :

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

 

Czy dziecko znajduje się pod opieką poradni specjalistycznej ( właściwe podkreślić )

TAK, jakiej ....................................................................................................................................................

NIE

Czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, opinię o kształceniu specjalnym, opinię o wczesnym wspomaganiu (właściwe podkreślić )

TAK ( należy załączyć kopię ww. dokumentów – poświadczonych za zgodność z oryginałem)

NIE

5. RODZICE ( OPIEKUNOWIE  PRAWNI ) ZOBOWIĄZUJĄ  SIĘ DO :

 • przestrzegania postanowień statutu szkoły,
 • podawania do wiadomości szkoły jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach,
 • przyprowadzania  i odbierania dziecka ze szkoły osobiście lub przez osobę dorosłą, posiadającą pisemne upoważnienie rodziców do odbioru dziecka,
 • przyprowadzanie do szkoły tylko zdrowego dziecka,
 • uczestniczenia w zebraniach rodziców.

 

Oświadczamy, że przedłożone informacje w niniejszej karcie są zgodne  ze stanem faktycznym i wyrażamy zgodę  na wykorzystywanie w/w danych przez szkołę w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych ( art.23 ust.1 i 2 oraz art.24 ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm. Wszyscy nauczyciele szkoły zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej. )

......................................................................

(czytelne podpisy rodziców / prawnych   opiekunów)

 

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska oraz wizerunku na stronie internetowej szkoły oraz tablicach informacyjnych na korytarzach szkoły

......................................................................

(czytelne podpisy rodziców / prawnych   opiekunów)

Głuchołazy, dnia .................

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Copyright © 2020. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube