• 1 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Jesteśmy „SZKOŁĄ Z KLASĄ” i „SZKOŁĄ BEZ PRZEMOCY”. • Pracują u nas „NAUCZYCIELE Z KLASĄ”. • Bardzo dużo zajęć na świeżym powietrzu • Częste wyjazdy na lekcje muzealne i zajęcia w terenie. • Ciekawe wycieczki przyrodniczo–dydaktyczne na terenie kraju i zagraniczne • Duża sala sportowa z profesjonalnym wyposażeniem. • Nasi uczniowie uczą się pływać już od klasy pierwszej.
 • 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Przygotowujemy uczniów do licznych konkursów przedmiotowych już od klasy pierwszej. • Praca z wysoko wykwalifikowaną kadrą przynosi znaczne sukcesy (Tylko w dwóch ostatnich latach, nie wspominając lat poprzednich, zdominowaliśmy w 95 % wszystkie gminne konkursy przedmiotowe i Turnieje BRD, zakończone w większości awansem do etapu powiatowego lub wojewódzkiego…)
 • 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Rozwijanie zdolności plastycznych – koło zajęć manualnych, koło plastyczne, • Rozwijanie zdolności wokalnych - udział w festiwalach • Rozwijamy zdolności dziennikarskie- redagowanie gazetki BUDA 2. • Indywidualne zajęcia terapeutyczne: logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne, surdopedagogiczne, gimnastyka korekcyjna, terapia zajęciowa. Prowadzone są w profesjonalnych gabinetach.
 • 4 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  Rok 2012/13 –PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE (na ok.400 szkół) we współzawodnictwie Sportowym Szkół w ramach Wojewódzkich Igrzysk Szkolnych !!! Pozostałe lata - pierwsza dziesiątka • Dbamy o osiąganie sukcesów przez wszystkich uczniów! • Rozwijanie zdolności matematycznych już od klasy1- innowacje pedagogicznych – Matematyka Innego Wymiaru, Ortograffiti i inne.
 • 5 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego - Głuchołazy
  • Co roku organizujemy FESTYNY, DNI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA • Bardzo liczna grupa naszych uczniów zdobywa czołowe miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym. • W naszej szkole działa Klub Turystyki Pieszej współpracujący z Klubem KTUKOL, w ramach którego uczniowie zdobywają odznaki turystyczne. • Organizujemy wyjazdy na „Zielone szkoły”
baner

Matematyka

Katalog wymagań programowych z matematyki  na poszczególne stopnie szkolne – klasa 5

Kategorie celu zostały określone następująco:

 • dotyczące wiadomości

A – uczeń zna     B – uczeń rozumie

 • dotyczące przetwarzania wiadomości

C – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach typowych    D – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Liczby naturalne

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Zamienia jednostki długości, masy, czasu – proste przykłady.

C

• Zapisuje i czyta liczby w zakresie 1 000 000.

B

• Porównuje liczby naturalne w zakresie 1 000 000.

B

• Zaznacza liczby na osi liczbowej i odczytuje je – nieskomplikowane przykłady.

B

• Rozróżnia znaki rzymskie w zakresie 50.

A

• Dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 200 – proste przykłady.

B

• Mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia.

A

• Mnoży i dzieli liczby naturalne przez 10, 100, 1000 – proste przykłady.

B

• Wykonuje dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym – proste przykłady.

A

• Mnoży i dzieli liczby naturalne przez liczby jednocyfrowe oraz dwucyfrowe – proste przypadki.

B

• Wskazuje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100.

B

• Podaje przykłady wielokrotności liczb jednocyfrowych w zakresie 100.

B

 

• Dodaje i odejmuje złote i grosze z przekroczeniem progu złotówki.

C

• Czyta i pisze słowami wielkie liczby w zakresie miliarda.

B

• Stosuje w działaniach pamięciowych przemienność i łączność dodawania i mnożenia.

C

• Wskazuje liczby pierwsze i złożone w zbiorze liczb naturalnych wzakresie 100.

B

• Podaje przykłady liczb pierwszych i złożonych.

A

• Podaje dzielniki i wielokrotności liczb w zakresie 100.

B

• Wykonuje dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w pamięci lub sposobem pisemnym.

B

•Wskazuje kolejność wykonywania działań.

B

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych – proste przypadki.

C

• Podaje przykłady liczb podzielnych przez 3, 9, 100 i wskazuje liczby podzielne przez 3, 9.

C

• Rozwiązuje zadania krótkiej odpowiedzi z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

C

• Oblicza drugą i trzecią potęgę liczby jednocyfrowej.

B

• Stosuje obliczenia czasowe – proste przypadki.

B

• Oblicza drogę, mając czas i prędkość lub prędkość, mając czas i drogę.

B

• Odczytuje dane na diagramach słupkowych.

B

• Podaje rozwiązanie prostego równania z jedną niewiadomą przez zgadywanie lub dopełnianie.

B

 

• Zamienia jednostki długości, masy, czasu w sytuacjach praktycznych – w zadaniach typowych.

C

•Wyjaśnia zasady pisania liczb w systemie rzymskim. Zapisuje liczby znakami rzymskimi. Czyta liczby zapisane znakami rzymskimi.

C

• Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z nawiasami kwadratowymi.

C

• Rozwiązuje zadania, stosując obliczenia czasowe.

C

• Rozwiązuje zadania, dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu.

C

• Rysuje diagramy słupkowe i interpretuje dane na diagramach słupkowych.

C

• Oblicza liczbę niewiadomą w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu i sprawdza poprawność obliczeń.

C

 

• Oblicza drugą i trzecią potęgę liczby.

B

 

•Wyjaśnia sposoby zamiany jednostek czasu, długości, masy.

D

• Rozróżnia dziesiątkowe i niedziesiątkowe systemy liczenia.

C

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem czterech działań, porównywania różnicowego i ilorazowego.

D

• Tworzy diagramy, interpretuje dane z diagramów i zadaje pytania do diagramów.

D

• Szacuje wyniki działań.

C

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczeń czasowych.

C

• Uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby liczba była podzielna przez 2, 5, 10, 100, 3,9.

C

 

• Uzupełnia w działaniach pisemnych brakujące cyfry tak, aby działanie było wykonane poprawnie.

D

• Rozwiązuje tekstowe zadania problemowe.

D

• Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych.

D

• Uzupełnia nawiasy w wyrażeniach arytmetycznych tak, aby uzyskać równość.

D

• Uzupełnia wyrażenia arytmetyczne z nawiasami kwadratowymi i oblicza je.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Figury geometryczne

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia i nadaje nazwy punktom, prostym, półprostym.

A

• Rysuje odcinki i mierzy je.

B

• Wymienia jednostki długości.

A

• Rozróżnia kąty ostre, proste, rozwarte, pełne, półpełne.

A

• Rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe.

A

• Wskazuje kąty przyległe i wierzchołkowe.

A

 

 

 

 

• Zamienia jednostki długości – proste przypadki.

B

• Mierzy i zapisuje długości w różnych jednostkach – proste przypadki.

B

• Rysuje proste i odcinki prostopadłe oraz proste i odcinki równoległe.

B

• Mierzy kąty mniejsze od 180° i rysuje kąty o mierze mniejszej niż 180°.

A

• Rozróżnia kąty wklęsłe i wypukłe.

B

• Podaje miary kątów przyległych i wierzchołkowych.

B

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem wiadomości o kątach.

C

 

 

 

• Porównuje i zamienia jednostki długości.

C

• Szacuje długości odcinków przed ich zmierzeniem.

B

• Rysuje proste prostopadłe i równoległe z użyciem ekierki i linijki.

C

• Sprawdza prostopadłość i równoległość odcinków.

C

• Rysuje kąty przyległe i wierzchołkowe i podaje ich miary.

B

• Konstruuje kąt równy danemu.

C

• Wskazuje odległość punktu od prostej.

B

• Rysuje kąty wklęsłe o danej mierze – proste przypadki.

C

 

 

•Zamienia jednostki długości i wyjaśnia sposób zamiany.

C

• Kreśli proste równoległe o podanej odległości.

C

• Kreśli kąty niewypukłe o dowolnej mierze.

D

 

•Wyjaśnia sposoby rysowania kątów niewypukłych.

D

• Rozwiązuje problemy, w których występują własności poznanych figur geometrycznych.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki zwykłe

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Zapisuje iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie.

B

• Przedstawia ułamek jako część całości.

C

• Wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych.

B

• Zaznacza np. , , ,  figury – nieskomplikowane przykłady.

B

• Podaje przykłady ułamków właściwych, niewłaściwych, liczb mieszanych.

A

• Opisuje zaznaczoną część całości za pomocą ułamka.

B

• Zapisuje część całości za pomocą ułamka – proste przypadki.

B

• Zamienia liczby mieszane na ułamki i odwrotnie – proste przypadki.

B

• Zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej, gdy podana jest jednostka z odpowiednim jej podziałem.

B

• Skraca i rozszerza ułamki zwykłe – proste przykłady.

B

• Porównuje ułamki – proste przykłady.

B

• Dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnych mianownikach – proste przykłady.

B

• Mnoży ułamki zwykłe – proste przykłady.

B

• Dzieli ułamki zwykłe – proste przykłady.

B

 

 

 

 

• Porównuje ułamki – proste przykłady.

C

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Podnosi ułamki do drugiej i trzeciej potęgi.

A

• Podaje odwrotność liczby.

B

• Oblicza ułamek danej liczby – proste przykłady.

C

• Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem działań na ułamkach.

B

• Oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem działań na ułamkach.

C

 

 

 

• Porównuje ułamki i uzasadnia swój wynik za pomocą rysunku i rachunku.

C

• Porządkuje ułamki rosnąco i malejąco.

C

• Znajduje jednostkę na osi liczbowej, mając zaznaczonych kilka ułamków.

C

• Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika.

B

• Oblicza, jakim ułamkiem jednej liczby jest druga liczba.

C

• Stosuje w zadaniach obliczanie ułamka danej liczby.

C

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

C

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują ułamki zwykłe.

C

 

 

•Wyjaśnia zasady działań na ułamkach.

C

• Zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając odpowiednią jednostkę.

D

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania ułamka danej liczby.

D

• Rozwiązuje zadania, dotyczące obliczania liczby, gdy dany jest jej ułamek.

D

• Oblicza wartości wyrażeń algebraicznych, w których występują nawiasy.

D

 

• Rozwiązuje zadnia problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Wielokąty

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia wielokąty i nadaje im nazwy ze względu na liczbę boków.

A

• Rysuje wielokąty.

B

• Wskazuje wierzchołki, boki, kąty wewnętrzne wielokąta.

A

• Wskazuje lub rysuje przekątne wielokąta.

B

• Oblicza obwód wielokąta – proste przypadki.

B

• Rysuje odcinki, kwadraty w skali 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1.

C

 

 

 

 

• Nazywa wielokąty o danej liczbie boków i kątów.

B

• Wskazuje wielokąty wklęsłe i wypukłe.

B

• Stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta.

C

• Podaje, że suma kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360°.

A

• Rozwiązuje proste zadania, dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta.

C

• Oblicza obwody wielokątów – proste zadania.

B

• Oblicza długość boku kwadratu, mając dany jego obwód.

C

• Oblicza długość boku prostokąta, mając dany jego obwód i długość drugiego boku.

C

• Wyjaśnia sposób obliczania obwodu prostokąta, w tym prostokąta o równych bokach i oblicza ten obwód.

C

• Rozróżnia skalę powiększającą, pomniejszającą oraz skalę 1 : 1.

A

• Rysuje prostokąty w danej skali – proste przykłady.

B

• Konstruuje trójkąt z danych trzech odcinków.

C

• Oblicza rzeczywistą odległość z mapy lub planu i odwrotnie – proste przykłady.

C

• Rozwiązuje podstawowe zadania z zastosowaniem skali.

C

 

 

 

• Uzasadnia nazwę wielokąta.

C

• Wyjaśnia nazwę: wielokąt wypukły i wielokąt wklęsły.

C

• Rozwiązuje typowe zadania, dotyczące obliczania kątów wewnętrznych wielokątów.

C

• Wyjaśnia sposób obliczania obwodu wielokąta.

B

• Oblicza długość boku wielokąta, mając dany obwód i pozostałe boki wielokąta.

C

• Rysuje plan, np. pokoju – proste przykłady.

D

• Wyjaśnia sposób powiększania i pomniejszania odcinków wielokątów w skali, mając rysunek na kratkowanej kartce.

C

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem obliczeń, dotyczących planu i mapy.

C

 

 

• Uzasadnia, że suma miar kątów wewnętrznych trójkąta jest równa 180°.

C

• Uzasadnia, że suma miar kątów wewnętrznych czworokąta jest równa 360°.

C

• Podaje liczbę przekątnych w wielokącie.

C

• Rozróżnia wielokąty foremne.

D

• Oblicza obwód wielokąta, znając zależności między bokami wielokąta.

D

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem skali.

C

• Rozwiązuje nietypowe zadania z zastosowaniem oblicze ń, dotyczących planu i mapy.

D

• Ustala skalę, mając daną odległość rzeczywistą i odległość na planie lub mapie.

D

• Sporządza plan, np. pokoju, działki.

D

 

• Oblicza kąty wewnętrzne figur foremnych.

D

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wiadomości o wielokątach i skali.

D

• Podaje własności figur foremnych.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Wyrażenia algebraiczne

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Odróżnia wyrażenia arytmetyczne od algebraicznych.

A

• Zapisuje i czyta proste wyrażenia algebraiczne.

B

• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie równania, poprzez zgadywanie.

B

 

 

 

 

• Zapisuje i czyta nieskomplikowane wyrażenia algebraiczne.

B

• Oblicza wartości wyrażeń algebraicznych – proste przypadki.

A

• Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, występującą po jednej stronie równania, poprzez dopełnianie lub wykonywanie działania odwrotnego.

C

• Zamienia proste wyrażenia algebraiczne na formę słowną.

B

• Zapisuje wzory na pole i obwód prostokąta i oblicza ich wartość liczbową.

C

• Korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe.

C

• Rozpoznaje równanie, wskazuje jego prawą i lewą stronę oraz niewiadomą.

B

• Rozwiązuje elementarne równania i sprawdza poprawność rozwiązania.

C

 

• Rozpoznaje wyrazy podobne.

B

• Zapisuje obliczenia do zadania za pomocą wyrażenia algebraicznego – proste przypadki.

B

• Oblicza wartość liczbową wyrażeń algebraicznych, wpisując wartość liczbową zamiast litery.

C

• Zastępuje iloczynem sumę wyrazów podobnych.

C

• Zapisuje proste wyrażenia algebraiczne na podstawie informacji, osadzonych w kontekście praktycznym.

C

• Stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych.

C

• Zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych wzory na obwody figur i oblicza ich wartość liczbową.

C

• Zapisuje w postaci wyrażeń algebraicznych wzory na pola trójkątów i oblicza ich wartość liczbową.

B

• Wyjaśnia, co to znaczy: rozwiązać równanie.

B

• Rozwiązuje równania, korzystając z własności działań odwrotnych.

C

• Sprawdza poprawność rozwiązania równania.

B

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem równań – proste przypadki.

C

 

 

• Wyjaśnia sposób rozwiązania równania.

D

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem równań.

D

• Zapisuje obliczenia do zadań w postaci wyrażeń algebraicznych i równań – proste przykłady.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem wyrażeń algebraicznych i równań.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Trójkąty

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne.

A

• Rozróżnia trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne.

A

• Wymienia niektóre cechy dowolnego trójkąta.

B

• Wskazuje na rysunku wysokość trójkąta.

A

• Rozwiązuje bardzo proste zadania, dotyczące trójkątów.

B

 

 

 

 

• Konstruuje trójkąty różnoboczne, równoramienne, równoboczne z trzech danych odcinków.

B

• Rysuje trój kąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne.

B

• Nazywa boki trójkąta prostokątnego.

B

• Rysuje wysokości dowolnego trójkąta.

C

• Podaje własności trójkątów.

B

• Rozwiązuje elementarne zadania z zastosowaniem własności różnych trójkątów.

C

• Klasyfikuje trójkąty ze względu na boki i kąty.

B

 

 

 

• Nazywa trójkąty ze względu na boki i kąty i podaje ich własności.

B

• Uzasadnia, kiedy z trzech odcinków można zbudować trój kąt.

C

• Podaje własności wysokości różnych trójkątów.

C

• Podaje rodzaje kątów w różnych trójkątach i potrafi je mierzyć.

C

• Zna własności kątów w różnych trójkątach i stosuje je w zadaniach.

C

• Rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem własności trójkątów.

C

 

 

• Wyjaśnia klasyfikację trójkątów.

C

• Rysuje trójkąt, mając dany odcinek i dwa kąty do niego przyległe (za pomocą kątomierza).

D

• Rysuje trójkąt, mając dane dwa odcinki i kąt zawarty między nimi (za pomocą kątomierza).

D

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki dziesiętne

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Podaje przykłady ułamków dziesiętnych.

A

• Wskazuje ułamki dziesiętne w danym zbiorze liczb.

A

• Odczytuje i zapisuje ułamki dziesiętne – proste przykłady.

B

• Wykonuje dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych w pamięci i pisemnie – proste przypadki.

B

• Mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000.

B

• Dzieli proste ułamki dziesiętne w pamięci lub korzysta z kalkulatora.

B

 

 

 

 

• Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym.

B

• Porównuje ułamki dziesiętne.

B

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

C

• Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie różnicowe i ilorazowe.

C

• Odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej.

B

• Zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej, mając dany podział jednostki – proste przykłady.

B

• Skraca i rozszerza ułamki dziesiętne.

A

• Zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie – proste przykłady.

B

• Wykonuje proste działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

C

• Rozróżnia wagi brutto, netto, tara.

B

• Podaje przybliżenia ułamków dziesiętnych.

B

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe, dotyczące porównywania różnicowego lub ilorazowego.

B

 

 

 

• Porządkuje ułamki dziesiętne rosnąco lub malejąco.

C

•Wyjaśnia sposoby wykonywania działań na ułamkach dziesiętnych.

C

• Oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych dwu lub trzydziałaniowych, w których występują ułamki dziesiętne.

C

• Rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych.

C

• Obiera odpowiednią jednostkę i zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej.

C

• Wyjaśnia sposób obliczania wagi brutto, netto, tara.

C

• Wyjaśnia sposoby zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie.

C

 

 

• Rozwiązuje równania, w których występują ułamki dziesiętne i wyjaśnia sposób rozwiązania.

D

• Rozwiązuje złożone zadania o podwyższonym stopniu trudności z uwzględnieniem działań na ułamkach dziesiętnych.

D

• Uzasadnia sposoby wykonywania działań pisemnych na ułamkach dziesiętnych.

D

• Wyjaśnia sposoby mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...

C

 

• Rozwiązuje zadania problemowe.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Czworokąty

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Rozróżnia prostokąty, kwadraty, romby, równoległoboki, trapezy.

A

• Rysuje poznane czworokąty i nazywa je.

B

• Rysuje przekątne czworokątów.

A

• Oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w jednakowych jednostkach.

B

• Wymienia podstawowe własności poznanych czworokątów.

B

 

 

 

 

• Wymienia własności poznanych czworokątów i stosuje je w nieskomplikowanych zadaniach tekstowych, w tym na własnym rysunku pomocniczym.

B

 

 

 

• Rysuje czworokąty według danych z zadania – proste przypadki.

C

• Podaje miary kątów wewnętrznych czworokąta.

B

• Oblicza obwody czworokątów.

B

• Rysuje wysokości trapezów.

B

• Rozpoznaje trapezy, które mają jedną parę boków równoległych.

B

• Porównuje własności poznanych czworokątów.

C

• Stosuje własności czworokątów w zadaniach.

C

• Oblicza obwody czworokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach.

C

• Klasyfikuje czworokąty.

C

• Wyznacza długość boku równoległoboku, mając dany obwód i długość drugiego boku.

C

 

 

• Wyznacza długość boków czworokąta, mając dany obwód i zależność między bokami.

D

• Wyjaśnia klasyfikację czworokątów.

D

• Oblicza miary kątów wewnętrznych czworokątów.

C

• Rysuje czworokąty według podanych własności.

C

• Zapisuje obwody czworokątów, stosując wyrażenia algebraiczne.

C

• Ocenia poprawność wymienionych cech czworokąta.

D

 

• Uzasadnia sposoby rysowania czworokątów.

D

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem własności czworokątów.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Liczby całkowite

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Podaje przykłady liczb całkowitych dodatnich i ujemnych.

A

• Podaje praktyczne przykłady stosowania liczb ujemnych.

A

• Odczytuje liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przykłady.

B

• Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przykłady.

B

• Dodaje i odejmuje jednocyfrowe liczby całkowite.

B

 

 

 

 

• Znajduje liczby naturalne i liczby całkowite w zbiorze podanych liczb.

A

• Podaje pary liczb przeciwnych.

B

•Wyróżnia liczby naturalne wśród liczb całkowitych.

B

• Porównuje liczby całkowite.

C

• Odczytuje z diagramów słupkowych dane dodatnie i ujemne.

C

• Dodaje liczby dodatnie lub liczby ujemne, lub liczbę dodatnią do ujemnej.

C

• Odejmuje liczby całkowite.

C

• Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb całkowitych.

C

 

 

 

• Zaznacza na diagramach słupkowych dane dodatnie i ujemne.

C

• Stosuje dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych do rozwiązywania zadań i równań.

C

 

 

• Wyjaśnia stosowanie liczb całkowitych.

C

• Ilustruje na osi liczbowej dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych.

D

• Wyjaśnia sposoby dodawania i odejmowania liczb całkowitych.

D

• Wyznacza na osi liczbowej jednostkę, gdy zaznaczono na niej dwie, trzy liczby całkowite.

D

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych działań na liczbach całkowitych.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Pola figur płaskich

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Wymienia jednostki pola.

A

• Zamienia jednostki pola w prostych przypadkach typu: 2 cm2 = 200 mm2, 1 m2 = 100 dm2.

B

• Patrząc na rysunek figury i zaznaczone na nim dane, oblicza pole znanego czworokąta – proste przypadki.

B

 

 

 

 

• Podaje sposoby obliczania pola trójkąta i znanych czworokątów.

B

• Oblicza pole prostokąta, równoległoboku, trapezu, trójkąta, gdy dane są wyrażone w jednakowych jednostkach.

B

• Wykonuje rysunki pomocnicze do zadań.

B

• Oblicza pole kwadratu, mając dany jego obwód.

C

• Oblicza dwoma sposobami pole kwadratu i rombu.

B

• Zapisuje wzory na obliczanie pól poznanych figur.

C

• Oblicza pole wielokąta, korzystając z umiejętności obliczania pola trójkąta lub czworokąta – proste przypadki.

C

 

 

 

• Oblicza pola poznanych figur, gdy dane wielkości są wyrażone w różnych jednostkach – proste przypadki.

C

• Rozwiązuje zadania z zastosowaniem wzorów na pole trójkąta i czworokąta.

C

 

 

• Rysuje figury o danym polu.

C

• Wyjaśnia sposoby obliczania pola trójkąta i czworokąta.

D

• Zapisuje wyrażenia algebraiczne, opisujące pola poznanych figur i oblicza ich wartość liczbową.

D

• Oblicza pola poznanych figur płaskich, gdy dane są zależności między występującymi w zadaniu wielkościami.

D

• Mając dane pole trójkąta lub czworokąta, oblicza nieznany bok lub wysokość

D

• Rysuje trójkąty lub czworokąty o tym samym polu.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczania pól wielokątów.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Ułamki dziesiętne o mianowniku 100

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Określa pojęcie procentu.

A

• Odczytuje procent, zaznaczony na prostokącie, zbudowanym ze 1 00 prostokątów jednostkowych.

B

• Oblicza 50%, 25% danej liczby, korzystając z rysunku.

B

 

 

 

 

•Określa, jaki procent figury zaznaczono.

B

• Zamienia ułamki , , ,  na procenty.

B

• Zamienia procenty na ułamki dziesiętne i ułamki zwykłe.

B

• Oblicza w pamięci 10%, 25%, 50% pewnej wielkości.

C

 

 

 

• Zamienia ułamki typu: , , ,  na procenty.

C

• Zaznacza 25%, 50%, 75% powierzchni dowolnych prostokątów.

C

• Wyjaśnia sposoby zamiany procentów na ułamki i odwrotnie.

C

• Oblicza w pamięci 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75% danej liczby.

C

• Oblicza procent danej liczby.

C

 

 

• Wyjaśnia, co to znaczy obliczyć procent danej liczby.

C

• Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności, dotyczące obliczania procentu danej liczby.

D

 

• Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem poznanych obliczeń procentowych.

D

Stopień

Opis osiągnięć

Kategoria celu

6

5

4

3

2

Dział programu: Graniastosłupy

UCZEŃ:

 

 

 

 

 

• Wyróżnia wśród modeli brył sześcian i prostopadłościan.

A

• Pokazuje na modelach graniastosłupów wierzchołki, krawędzie, ściany.

A

• Wymienia podstawowe jednostki pola i objętości.

B

• Rozcina pudełka, uzyskując siatki graniastosłupów.

A

• Oblicza pole powierzchni sześcianu.

B

• Oblicza pole powierzchni prostopadłościanu, mając daną siatkę bryły.

B

 

 

 

 

• Wyróżnia wśród modeli brył graniastosłup o podstawie innej niż prostokąt i nazywa go.

B

• Wskazuje na modelach graniastosłupów krawędzie i ściany prostopadłe lub równoległe.

B

• Opisuje prostopadłościan, sześcian.

B

• Projektuje siatki sześcianu i prostopadłościanu.

C

• Podaje podstawowe zależności między jednostkami pola i objętości.

C

• Oblicza pole powierzchni sześcianu, prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone w tych samych jednostkach.

C

• Oblicza objętość prostopadłościanu o wymiarach wyrażonych w takich samych jednostkach.

C

• Nazywa graniastosłupy proste.

B

• Podaje liczby wierzchołków, krawędzi, ścian w zależności od wielokąta, który jest podstawą danego graniastosłupa – proste przypadki.

B

 

 

 

• Rysuje różne siatki tego samego prostopadłościanu.

C

• Rysuje siatki graniastosłupów w skali.

C

• Podaje, jaki wielokąt jest podstawą graniastosłupa, w zależności od liczby wierzchołków, krawędzi, ścian danego graniastosłupa.

C

• Stosuje wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości prostopadłościanu i oblicza ich wartość liczbową.

C

 

 

• Oblicza objętość sześcianu, mając dane jego pole.

C

• Oblicza pole sześcianu, mając daną jego objętość.

D

• Oblicza pole powierzchni graniastosłupa prostego o wymiarach podanych w różnych jednostkach.

D

• Projektuje siatki graniastosłupów, gdy podane są zależności między krawędziami.

D

• Odczytuje rzeczywiste wymiary siatki narysowanej w skali.

C

 

• Rozwiązuje zadania złożone, uwzględniające własności graniastosłupów.

D

• Na rysunku graniastosłupa zaznacza krawędzie, po których ma być rozcięta bryła, by uzyskać narysowaną siatkę.

D

• Rozwiązuje zadania problemowe, uwzględniające własności graniastosłupów, ich pola i objętości.

D

                                                         
Copyright © 2021. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Głuchołazach Rights Reserved.


Facebook youtube